Loading...

Terms & Conditions

Konkurs
„Jak wykreować polską markę? – polski produkt i polska usługa za 20 lat”
„Polish brand in 20 years – How do you see Polish products and services in 20 years from now?”

 

§1 Informacje ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Jak wykreować polską markę? – polski produkt i polska usługa za 20 lat” jest LSE SU Polish Business Society.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do studiów za granicą, poprzez pomoc w aplikacji i umożliwienie uczestnictwa w Polish Economic Forum 2016, oraz zainteresowanie młodych Polaków gospodarką i biznesem w Polsce.
 3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 Organizacja konkursu
 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem formularza Google.
 2. Możliwe są tylko zgłoszenia indywidualne. Projekty zespołowe nie będą akceptowane.
 3. Pracę konkursową stanowi według wyboru uczestnika: grafika promocyjna, prezentacja multimedialna, 2-4-minutowy filmik stworzony przy użyciu programów IT, np. animacja, lub nagranie.
 4. Temat konkursu „Jak wykreować polską markę? – polski produkt i polska usługa za 20 lat” w języku angielskim został określony jako „Polish brand in 20 years – How do you see Polish products and services in 20 years from now?”.
 5. Nadsyłane prace musza być w języku angielskim. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej ewentualną modyfikację. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. zaakceptowanie warunków regulaminu,
  2. złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  4. wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od LSE SU Polish Business Society,
  5. wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej LSE SU Polish Business Society,
  6. w przypadku osób niepełnoletnich, dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie i wyjazd do Londynu w celu odebrania nagrody, oraz oświadczenie wzięcia na siebie wszelkiej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią w trakcie jej wyjazdu do Londynu,
  7. przesłanie pracy konkursowej wraz z krótkim opisem (maksymalnie 1 strona A4), który zawierał będzie wyjaśnienie w jaki sposób przygotowana praca odpowiada na pytanie (informacje na temat funkcjonalności produktu, argumentacja) oraz użytych narzędzi IT.

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji.

 1. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych w danym roku kalendarzowym upływa 13.02.2016.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia 17.02.2016.

 

§3 Zasady przyznawania nagród
 1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na stronie internetowej LSE SU Polish Business Society.
 2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli LSE SU Polish Business Society.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:
  1. złożoność pracy konkursowej,
  2. innowacyjność rozwiązania,
  3. interaktywność pracy,
  4. wymiar estetyczny,
  5. kreatywne podejście do zagadnienia,
  6. logiczna argumentacja w notce wyjaśniającej wizję zawartą w pracy konkursowej.
 4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
 5. Zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca konkursu. Jego nagroda będzie darmowy przelot i pobyt w Londynie (dwie noce) oraz uczestnictwo w LSE Polish Economic Forum i Balu (5.03.2016). Dodatkowo team Educational Consulting oprowadzi zwycięzcę po kampusie LSE oraz zaoferuje osobiste konsultacje dotyczące aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii.
 6. Dodatkowo 3 najlepsze prace, zostaną wyróżnione okolicznościowym dyplomem i publikacją pracy na stronie internetowej LSE SU Polish Business Society.
 7. Informacja o zwycięzcy konkursu i pracach wyróżnionych zostanie opublikowania na stronie internetowej LSE SU Polish Business Society.
 8. Zwycięzca konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną dodatkowo powiadomione wiadomością e-mail o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody.
 9. W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

 

§4 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LSE SU Polish Business Society.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.